Privacyverklaring

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Familienet B.V., gevestigd te Groningen aan de Verlengde Hereweg 174 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04022404. U kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen Familienet B.V. persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten.

2. Cookies

Bij het bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies.

Voor het afgeschermde gedeelte van de website betreffen het sessie cookies en security cookies (beide soorten zijn zogenaamde functionele cookies), die noodzakelijk zijn om onze dienst goed en veilig te laten werken.

Verder gebruiken wij op het openbare gedeelte van onze website enkele cookies voor websitestatistieken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics waarmee cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Wij hebben Google Analytics zodanig privacyvriendelijk ingesteld dat geen voorafgaande toestemming van de bezoeker nodig hebben. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst. Lees meer over de privacy policy van Google op haar website.

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang de voornoemde handelingen te verrichten. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig van de bezoeker.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.

3. Nieuwsbrief

Wanneer u een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan verwerken wij daarvoor enkel uw naam en e-mailadres. Met onze nieuwbriefprovider is een passende verwerkersovereenkomst getekend.

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van de nieuwsbrief is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te brengen van nieuws rondom onze dienstverlening. Het is altijd mogelijk voor ontvangers om zich gemakkelijk uit te schrijven van de nieuwsbrief.

4. Gebruik van onze dienst

Van gebruikers van onze online dienst ‘Familienet’, verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • relatie tot andere gebruikers;
 • voorkeuren met betrekking tot taal en notificaties;
 • gegevens die door of over gebruiker worden gedeeld, zoals foto’s en teksten.

In beginsel is het delen van medische of gezondheidsgegevens niet toegestaan via onze dienst.

Van verwerkingsverantwoordelijke zorginstellingen of organisaties gebruiken wij ook gegevens om met medewerkers daarvan contact te hebben bij de uitvoering van onze dienst, zoals:

 • naam;
 • functie;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • relatie tot andere gebruikers;
 • voorkeuren met betrekking tot taal en notificaties;
 • gegevens die door of over de medewerker wordt gedeeld via die dienst, zoals foto’s en teksten.

Verder komen wij met alle gebruikers uitdrukkelijk overeen dat zij zelf ook zorgvuldig handelen en passende beveiligingsmaatregelen nemen, zowel technisch als organisatorisch, om onnodige of bovenmatige verwerking van (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens tegen te gaan en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

De persoonsgegevens van gebruikers worden zo snel mogelijk verwijderd nadat de dienst door de verwerkingsverantwoordelijke zorginstelling wordt beëindigd of te allen tijde door de gebruiker zelf of door diegene die voor de gebruiker diens pagina beheert. Dit komt neer op 30 dagen na beëindiging, omdat wij ook een back-upsysteem gebruiken waarin persoonsgegevens nog kunnen voorkomen na beëindiging van de dienst.

Verwerkingsverantwoordelijken en gebruikers worden bovendien zelf in staat gesteld (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen via onze dienst. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de rechten van betrokkenen op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn.

De wettelijke grondslag voor bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokken gebruiken dan wel ons gerechtvaardigde belang de voornoemde handelingen te verrichten, wanneer de gebruiker is toegevoegd door de verwerkingsverantwoordelijke zorginstelling.

5. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht, wanneer wij verantwoordelijk zijn voor de betreffende verwerking, om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

6. Nadere informatie

Voor nadere vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele persoonsgegevens.

Familienet nieuwsbrief

Inspirerende verhalen uit de praktijk, berichten over mooie nieuwe functies, handige tips en meer. Wil je 6 keer per jaar onze Familienet nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in!

Nieuwsbrief

"*" indicates required fields